Irvine BMW Staff
CLIENT ADVISORS
Billy Ray
Client Advisor
Jason Demond
Client Advisor
Ali Paveh
Client Advisor

Farsi

Renzo Montoya
Client Advisor

Spanish

Vas Hronas
Client Advisor

Greek

Artin Avarian
Client Advisor

Farsi

William Yen
Client Advisor

Mandarin

Danny Miller
Client Advisor
Bruce Moini
Client Advisor

Farsi

David Martinez
Client Advisor

Spanish

Chris Davis
Client Advisor
Jesse Jia
Client Advisor

Mandarin

Anthony Navarro
Client Advisor
Angel Jin
Client Advisor

Mandarin

Sahar Khalajabadi
Client Advisor